Water doop

De bijbel leert ons dat de waterdoop onderdeel is van een gezonde geestelijke wedergeboorte, bestaande uit drie handelingen: bekering, waterdoop, vervulling met de Heilige Geest (Hand 2:38). Deze drie handelingen zijn niet optioneel, maar essentieel. De doop doet iets en verandert alles!

De doop is een handeling van geloof waarmee de bekeerling zijn geloof stelt op de kruisdood en opstanding van Jezus en daarmee één wordt in Christus om vergeving van zonden te ontvangen. Jezus antwoordde aan Nicodemus: ‘Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan (Joh.3:5) 

Heb jij vragen over de doop? Wil jij je graag laten dopen? Geef je op voor het dooponderwijs en/of de doopdienst.  

Je kunt je hier aanmelden als dopeling, voor het dooponderwijs of je vraag stellen.

Uiteraard ben je ook welkom op de dooponderwijsavonden, als je nog niet weet of je je wilt laten dopen. De keuze kun je dan daarna maken.